VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a

Denisou Adolfovou

IČO: 05345758

se sídlem: Masarykova 71, 783 72, Velký Týnec

e-mail: me@denisaadolfova.com

telefon +420 737 471 022

datová schránka:
https://denisaadolfova.com/

(dále jen „DA“)

při nákupu zboží od DA prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://denisaadolfova.com/ (dále jen „E-shop“), jakož i jinak skrze individuální objednávky zadané on-line, telefonicky či osobně. Při nákupu zboží (jak přesněji popsáno níže) uzavírá zákazník, jako kupující, s DA, jako prodávající, kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“), a tyto VOP stanoví obsah Kupní smlouvy a práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

Zákazník a DA si mohou sjednat práva a povinnosti odlišně od těchto VOP. Pokud některá část VOP odporuje tomu, co bylo individuálně sjednáno v rámci nákupu mezi zákazníkem a DA, bude mít taková konkrétní dohoda mezi zákazníkem a DA přednost před ustanoveními VOP.

Součástí těchto VOP jsou také pravidla pro reklamaci (reklamační řád), tedy stanoví rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění.

 1. Informace o zboží a cenách
  1. Informace o zboží, včetně ceny jednotlivého zboží (dále jen „Cena“) a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny na E-shopu. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty.
  2. Informace o zboží vyrobeném a/nebo upraveném dle individuálních požadavků zákazníka, včetně uvedení Ceny takového zboží a jeho hlavních vlastností, budou zákazníkovi poskytnuty v potvrzení objednávky, které zákazníkovi zašle DA (jak přesněji popsáno níže) a mohou (částečně) odkazovat na informace uvedené na E-shopu.
  3. Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a DA není povinna se zákazníkem uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 1. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  1. Při objednávání a nákupu zboží je zákazník povinen poskytnout DA všechny informace správně a pravdivě.
  2. Kupní smlouvu je možno uzavřít pouze v českém nebo anglickém jazyce.
  3. Zákazník provádí objednávku zboží jedním z následujících způsobů:
 1. na E-shopu, tedy na webových stránkách https://denisaadolfova.com/ prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
 2. on-line skrze elektronickou komunikaci na oficiální adrese či účtu DA, zejména e-mailem na adrese me@denisaadolfova.com, nebo prostřednictvím zprávy zaslané skrze službu pro okamžité zasílání zpráv (instant messaging, IM) na účet denisaadolfova na Instagramu nebo Denisa Adolfova na Facebooku, popř. na jiný oficiální účet či adresu DA uveřejněnou na E-shopu,
 3. telefonicky na čísle +420 737 471 022 nebo +32 471 241203, nebo
 4. osobně u DA, v showroomu, atelieru nebo jinde (mimo prostory provozovny)
 1. Kupní smlouva mezi zákazníkem a DA uzavírána distančním způsobem (tzv. na dálku). Osobní objednávka může probíhat i mimo obvyklé prostory DA (mimo showroom a ateliér DA).
 2. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou zákazník hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu či mobilní sítě), DA žádné další náklady nad rámec Ceny a Ceny za dopravu neúčtuje. Zadáním (odesláním) objednávky, popř. akceptací nabídky, souhlasí zákazník s využíváním prostředků komunikace na dálku.
 3. Zadávaní objednávky na E-shopu
 1. Při zadávání objednávky na E-shopu si zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Zákazník může skrze E-shop rovněž objednat
  1. zboží na zakázku – tj. jiné zboží, než je uvedeno na E-shopu k prodeji (dále je „individuální zakázka“), a
  2. zboží individuálně upravené dle zákazníkova přání – tj. zboží nabízené na E-shopu, ale s odlišnostmi stanovenými zákazníkem (dále jen „individuální úpravy“).

Individuální zakázku a individuální úpravy zákazník uvede do poznámky k objednávce.

 1. Před odesláním objednávky může zákazník kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Po provedení kontroly zákazník objednávku odešle kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Před stiskem tlačítka musí zákazník potvrdit, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ budou všechny vyplněné informace odeslány a odesláním objednávky učiní zákazník návrh na uzavření Kupní smlouvy ohledně objednaného zboží.
 2. Údaje uvedené zákazníkem v odeslané objednávce jsou DA považovány za správné.
 3. V co nejkratší době po obdržení objednávky zašle DA kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mail, který zákazník v objednávce zadal. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky, tyto VOP a zásady ochrany osobních údajů. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření Kupní smlouvy.
 4. Vyjma jak uvedeno v bodech g a h níže je Kupní smlouva uzavřena akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany DA, přičemž za akceptaci se považuje
  1. odeslání zboží ze strany DA zákazníkovi, nebo
  2. výslovná akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany DA prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 5. V případě, že zákazník zaslal objednávku na individuální zakázku nebo individuální úpravy, pak DA zašle zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zákazník v objednávce zadal, potvrzení o obdržení objednávky, ve kterém uvede přesnou specifikaci zboží a cenovou nabídku (Cenu, Cenu za dopravu). Toto potvrzení s cenovou nabídkou se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o akceptaci na e-mail me@denisaadolfova.com, nebo úhradou Ceny, Celkové ceny či stanovené zálohy zákazníkem.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže DA splnit nebo je objednávka neúplná, nejasná či nesrozumitelná, zašle DA zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zákazník v objednávce zadal, pozměněnou nabídku, včetně specifikace objednaného zboží, a cenové nabídky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o akceptaci na e-mail me@denisaadolfova.com, nebo úhradou Ceny či stanovené zálohy zákazníkem.
 1. Zadávaní objednávky on-line skrze elektronickou komunikaci (e-mail, IM)
 2. Při zadávání objednávky on-line skrze elektronickou komunikaci zašle zákazník
  1. e-mail na adresu me@denisaadolfova.com,
  2. zprávu na účet denisaadolfova na Instagramu,
  3. zprávu na účet Denisa Adolfova na Facebooku, nebo
  4. zprávu na jiný oficiální účet či adresu DA uveřejněnou na E-shopu,

kde specifikuje zboží (např. odkazem na E-shop), o které má zájem, počet kusů zboží, způsob platby a adresu a způsob doručení, jakož i kontaktní e-mail. Před odesláním e-mailu či zprávy s objednávkou je zákazník povinen zkontrolovat objednávku.

 1. Zákazník objednává zboží za Cenu uvedenou na E-shopu. V případě, že zákazník zadává individuální zakázku nebo požaduje individuální úpravy, stanoví se Cena dohodou.
 2. Údaje uvedené zákazníkem v odeslaném e-mailu či zprávě s objednávkou jsou DA považovány za správné.
 3. Po obdržení e-mailu či zprávy s objednávkou zašle DA zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, ze které zákazník e-mail s objednávkou zaslal, nebo který uvedl ve zprávě s objednávkou (pokud ve zprávě nebyl uveden komunikační e-mail, doplní jej zákazník na vyžádaní DA). V potvrzení objednávky DA potvrdí objednané zboží, počet kusů zboží, Cenu, Cenu za dopravu, lhůtu pro dodání zboží, platební podmínky a adresu a způsob doručení. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP a zásady zpracování osobních údajů. Toto potvrzení se považuje za návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením zákazníka o akceptaci návrhu, které zašle na e-mail me@denisaadolfova.com, nebo úhradou Ceny či stanovené zálohy zákazníkem. Akceptací návrhu, resp. úhradou Ceny či stanovené zálohy vyjadřuje zákazník zároveň souhlas s těmito VOP.
 4. V případě, že
  1. některý z požadavků uvedených v e-mailu či zprávě s objednávkou nemůže DA splnit,
  2. je objednávka neúplná, nejasná či nesrozumitelná,
  3. zákazník objednává zboží na individuální zakázku, nebo
  4. zákazník požaduje individuální úpravy,

zašle DA zákazníkovi na e-mailovou adresu, ze které zákazník e-mail s objednávkou zaslal, nebo který uvedl ve zprávě s objednávkou, novou nabídku ohledně objednávaného zboží, která obsahuje specifikaci objednaného zboží a počet kusů, a cenovou nabídku (Cenu, Cenu za dopravu), lhůtu pro dodání zboží, platební podmínky a adresu a způsob doručení. K nabídce DA přiloží tyto VOP a zásady zpracování osobních údajů. Takováto nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy. a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o akceptaci, které zašle na e-mail me@denisaadolfova.com, nebo úhradou Ceny či stanovené zálohy zákazníkem. Akceptací návrhu, resp. úhradou Ceny či stanovené zálohy vyjadřuje zákazník zároveň souhlas s těmito VOP.

 1. Zadávání objednávky telefonicky nebo osobně
 1. Zadání objednávky je možné na telefonních číslech +420 737 471 022, nebo +32 471 241203.
 2. Zadání objednávky je možné rovněž osobně u DA v showroomu, atelieru či mimo tyto prostory (mimo prostory provozovny).
 3. Při objednávání telefonicky či osobně zákazník ústně specifikuje zboží, o které má zájem, počet kusů zboží, způsob platby, e-mailovou adresu pro komunikaci ohledně objednávky, a adresu a požadovaný způsob doručení.
 4. Po obdržení ústní objednávky DA zákazníkovi zašle e-mailem na e-mailovou adresu, kterou zákazník DA sdělil, potvrzení o obdržení objednávky, ve kterém potvrdí objednané zboží, počet kusů zboží, Cenu, Cenu za dopravu, lhůtu pro dodání zboží, platební podmínky a adresu a způsob doručení. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP a zásady zpracování osobních údajů.
 5. Zaslání potvrzení dle bodu d. se považuje za návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v uzavřena potvrzením zákazníka o akceptaci na e-mail me@denisaadolfova.com, nebo úhradou Ceny či stanovené zálohy. Akceptací návrhu, resp. úhradou Ceny či stanovené zálohy vyjadřuje zákazník zároveň souhlas s těmito VOP.
 6. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně DA při uvedení Ceny na E-shopu, nebo v průběhu objednávání, není DA povinna dodat zákazníkovi zboží za tuto zjevně chybnou Cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. DA bez zbytečného odkladu informuje zákazníka o chybě a dále se postupuje stejně jako v případě, že objednávka zákazníka je neúplná či nejasná (viz odst. 2.6. bod h a odst. 2.7. bod e).
 1. Zákaznický účet
  1. Na základě registrace zákazníka provedené na E-shopu může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou DA považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. DA nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. DA může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a těchto VOP.
  6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Cenové a platební podmínky
  1. Za zboží je zákazník povinen zaplatit Cenu, a také náklady na dodání zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení (dále jen „Cena za dopravu“ a společně s Cenou „Celková cena“) ve smluvené výši.
  2. Celkovou cenu, či jakoukoli její část nebo zálohu může zákazník uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet DA č. ……. , vedený u společnosti ……… V případě objednávky přes E-shop může zákazník uhradit Celkovou cenu též způsobem, který E-shop umožňuje (např. Paypal či platební brána).
  3. Celkovou cenu je zákazník povinen uhradit dopředu, tedy před odesláním zboží, následujícím způsobem:
 1. při zadávání objednávky přes E-shop uhradí zákazník Celkovou cenu nejpozději do 10 (deseti) dnů od zadání objednávky,
 2. při zadání objednávky skrze elektronickou komunikaci, telefonicky nebo osobně uhradí zákazník nejpozději do 10 (deseti) dnů od obdržení potvrzení objednávky od DA, nebo nabídky se kterou souhlasí zálohu ve výši nejméně 50% z Celkové ceny, a zbývající část Celkové ceny uhradí nejpozději do 10 (deseti) dnů od výzvy DA, kterou DA zašle zpravidla poté, co bude zboží připraveno k odeslání.

Pokud nedojde k úhradě Celkové ceny nebo zálohy v termínech uvedených výše je DA oprávněna objednávku zrušit. O zrušení objednávky DA vyrozumí zákazníka na e-mail, který v procesu objednávání zboží uvedl.

 1. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit Celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet DA.
 2. DA vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.
 3. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením Celkové ceny, nejdříve však převzetím zboží.
 1. Dodání zboží, Cena za dopravu
  1. Zboží, u kterého je na E-shopu uvedeno „Skladem“, je vyrobeno a připraveno k odeslání. DA takové zboží odesílá zpravidla nejpozději do jednoho týdne od zaplacení Celkové ceny.
  2. Zboží, u kterého je na E-shopu uvedeno „Dostupné na objednávku“ a zboží dle individuální zakázky a s individuálními úpravami, bude teprve vyrobeno DA, přičemž DA začne s výrobou dle provozních možností, nejdříve po zaplacení Celkové ceny (v případě objednávky přes E-shop), nebo zaplacení zálohy ve výši nejméně 50% z Celkové ceny (v případě objednávky skrze elektronickou komunikaci, telefonicky nebo osobně). Konkrétní dodací lhůta bude DA potvrzena, a zpravidla nebude delší než 8 týdnů od objednání.
  3. Zboží je zákazníkovi doručováno dle jeho volby, přičemž může vybírat z následujících možností:
 1. doručení na adresu určenou zákazníkem v objednávce prostřednictvím dopravní společnosti (Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna),
 2. osobní odběr na provozovně DA – v showroomu na adrese Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1.
 1. Volba způsobu dodání zboží se provádí během objednávání zboží.
 2. Cena za dopravu v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží je uvedena v objednávce, a/nebo v potvrzení objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li DA povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že zákazník poruší svoji povinnost převzít zboží, vyjma případů dle odst. 5.9, nemá to za následek porušení povinnosti DA doručit zákazníkovi zboží. Nepřevzetí zboží není odstoupením od Kupní smlouvy. V důsledku nepřevzetí zboží zákazníkem vzniká DA právo
 1. odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení Kupní smlouvy zákazníkem, a
 2. uskladnit zboží, za což jí od zákazníka náleží úplata ve výši 10,-Kč/den.

Odstoupení DA od Kupní smlouvy dle tohoto odst. 5.7 je účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Odstoupení od Kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

 1. V případě, že z důvodů na straně zákazníka je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle DA na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce, a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i DA. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
 3. Cena za dopravu uvedená na E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení do zahraničí bude Cena za dopravu sjednána individuálně.
 4. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží (přechod nebezpečí škody). V případě, kdy zákazník zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle odst. 5.7, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka v okamžiku, kdy ho měl možnost převzít, ale z důvodů na straně zákazníka k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro zákazníka znamená, že od tohoto okamžiku nese zákazník veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
 1. Odstoupení od Kupní smlouvy
  1. K odstoupení od Kupní smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a DA od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních těchto VOP, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena (např. odst. 5.7).
  2. V případě, že je zákazník spotřebitelem, tedy koupil zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy bylo zakoupení několika kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že Kupní smlouva byla uzavřena pro pravidelné či opakované dodávky, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle DA oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
  3. Zákazník může od Kupní smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu DA). Pro odstoupení může zákazník využít také vzorový formulář poskytovaný DA, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. DA potvrdí zákazníkovi bezodkladně, že obdržela odstoupení (formulář).
  4. Ani jako spotřebitel však zákazník nemůže od Kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Kupní smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. To se týká zejména na případ, kdy zákazník učiní individuální zakázku nebo individuální úpravy.
  5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy má zákazník
 1. povinnost zaslat zboží zpět DA, a do 14 dnů od odstoupení,
 2. nárok na vrácení Ceny, a
 3. nárok na vrácení Ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který mu DA pro dodání zboží nabídla, a to i v případě že zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který DA nabízí.
 1. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží k DA, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pouze v případě, že zákazník odstupuje z důvodu, že DA porušila uzavřenou Kupní smlouvu, hradí DA i náklady spojené s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy bude zákazníkovi Cena a Cena za dopravu vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byly připsány, případně na účet zvolený v odstoupení od Kupní smlouvy. Cenu a Cena za dopravu však DA nevrátí dříve, než DA obdrží zboží, nebo pokud zákazník neprokáže, že došlo k zaslání zboží zpět DA. Zboží musí zákazník vrátit DA nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 6.2 odpovídá zákazník za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že DA ještě nevrátila Cenu, je oprávněna pohledávku z titulu snížení hodnoty zboží započíst na pohledávku na vrácení Ceny.
 4. DA je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy:
 1. kdykoliv před tím, než dodá zboží zákazníkovi, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob, nebo důvody spočívající v povaze zboží, jako vyprodání zásob, nedostupnost zboží, přerušení výroby ze strany výrobce, dovozce anebo dodavatele zboží a/nebo materiálů potřebných pro výrobu zboží),
 2. bez zbytečné prodlení poté co zjistí, nebo pokud je zjevné, že zákazník uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace,
 3. kdykoli, i bez udání důvodu, v případě, že zákazník nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel.

DA o odstoupení bezodkladně informuje zákazníka prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně Ceny a Ceny za dopravu, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, a to na účet, ze kterého byly připsány, případně na účet určeným zákazníkem.

 1. Práva z vadného plnění (Reklamační řád)
  1. DA odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména DA odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které DA nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití DA uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 7.1, může zákazník tuto vadu oznámit DA a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu DA, případně osobně na provozovně DA. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný DA, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.
 3. Pro uplatnění práva z vadného plnění musí zákazník zvolit, jak chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže zákazník následně změnit bez souhlasu DA.
 4. Má-li zboží vadu, má zákazník následující práva:
 1. právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží,
 2. právo na odstranění vady opravou zboží,

ledaže zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.

 1. DA je oprávněna odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 2. Zákazník má dále právo na:
 1. přiměřenou slevu z ceny zboží; nebo
 2. odstoupení od Kupní smlouvy,

jestliže:

 1. DA odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení DA nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 1. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy zákazníkovi nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.
 2. Pokud zákazník způsobil vadu na zboží sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.
 3. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 4. Při uplatnění reklamace vystaví DA zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
 1. datum uplatnění reklamace,
 2. co je obsahem reklamace,
 3. jaký způsob vyřízení reklamace požaduje zákazník,
 4. kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 1. Nedohodne-li se zákazník s DA se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní DA vady a poskytne zákazníkovi informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může zákazník odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. O vyřízení reklamace bude DA informovat zákazníka e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je zákazník povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností zákazníka původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí DA.
 3. V případě, že je zákazník podnikatelem, je povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.
 4. V případě, že je zákazník spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 1. Doručování
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty – emailu.
  2. Zákazník doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. DA doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 1. Osobní údaje

Všechny informace, které zákazník při spolupráci s DA (nákupu od DA) uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud zákazník nedá DA písemné svolení, údaje o zákazníkovi nebude DA používat jiným způsobem než za účelem plnění z Kupní smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední Kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 1. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  2. Při řešení sporů mezi DA a zákazníkem z Kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. DA je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi DA (prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím) se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. DA není ve vztahu ke spotřebiteli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám DA, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží DA. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu DA.
  4. DA nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání E-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop a užívat E-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva včetně těchto VOP je archivována DA v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění VOP může DA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1. 2024

práva vyhrazena.

Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát: Denisa Adolfová

Uplatnění reklamace

Datum uzavření kupní smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Denisa Adolfová

Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní smlouvy:

Datum uzavření kupní smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace zboží, kterého se kupní smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Datum:

Podpis: