Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PŘI PŘIJETÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DENISOU ADOLFOVOU

Denisa Adolfová v rámci své činnosti získává osobní údaje od svých zákazníků – subjektů údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”). V souladu s pravidly GDPR Denisa Adolfová poskytuje níže uvedené informace svým zákazníkům v okamžiku, kdy od nich osobní údaje získá.

 1. Správce osobních údajů, kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je

Denisa Adolfová

IČO: 05345758

se sídlem Masarykova 71, 783 72, Velký Týnec

e-mail: me@denisaadolfova.com

telefon +420 737 471 022

datová schránka:

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je

 1. objednávka zboží zákazníkem, resp. kupní smlouva a splnění kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Denisou Adolfovou,
 2. oprávněný zájem Denisy Adolfové na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů),
 3. souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení objednávky zákazníka,
 2. výkon práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Denisou Adolfovou, a
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou

 1. osoby podílející se na dodání zboží či služeb (subdodavatelé Denisy Adolfové),
 2. osoby podílející se na realizaci plateb dle kupní smlouvy,
 3. poskytovatelé údržby informačního systému, mailingu, webových stránek a e-shopu,
 4. osoby zajišťující marketingové služby, a
 5. další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka.

Denisa Adolfová nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, ale někteří poskytovatelé mailingových, případně cloudových služeb, kteří jsou příjemci osobních údajů jsou ve třetích zemích.

 1. Doba uchovávání údajů

Správce bude uchovávat osobní údaje

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (smluvního vztahu) mezi zákazníkem a Denisou Adolfovou a uplatňování nároků z kupní smlouvy,
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR.

 1. Práva zákazníka
 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od Denisy Adolfové získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby Denisa Adolfová bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Denisy Adolfové zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o výmaz požádá.
 3. Zákazník má právo, aby Denisa Adolfová v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Denisy Adolfové, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 4. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které Denise Adolfové poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v odst. 1 výše. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, pokud jsou osobní údaje zákazníka zpracovávány z důvodu plnění kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Denisou Adolfovou, tedy nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Při objednávce zboží a uzavírání kupní smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) a splnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Denisy Adolfové plnit.
 6. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, které provádí Denisa Adolfová, může podat stížnost přímo jí, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)